Textos / Textos

Com a conseqüència de l’activitat investigadora i docent, participo –com autor o co-autor– amb textos, ponències i pósters en diferents seminaris, congressos i publicacions al llarg de l’any.

Como consecuencia de la actividad investigadora y docente, participo –como autor o co-autor– con textos, ponencias y pósters en distintos seminarios, congresos y publicaciones a lo largo del año.

Proyectos / Projectes
Edició de llibres / Edición de libros
Comunicacions a congressos / Comunicaciones en congresos
Coordinació de jornades i simposis / Coordinación de jornadas y simposios
Articles acadèmics / Artículos académicos
Capítols acadèmics / Capítulos académicos
Artícles de divulgació / Artículos de divulgación
Comissariat d’exposicions / Comisariado de exposiciones
Textos per catàlegs / Textos para catálogos
Autoedicions / Autoediciones
Altres / Otros